Adatkezelési tájékoztató

Adatbiztonság

A Dr. Bene Fogászati Betéti Társaság (2536 Nyergesújfalu, Dózsa György utca 19., cégjegyzékszám:
11-06-004674, adószám: 23664458-1-11) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) üzemelteti a
www.mosolycentrum.net internetes weboldalt.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §
(1) értelmében a Dr. Bene Bt. kötelezettséget vállal arra, hogy a Látogatók és Felhasználók személyes
és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul
betartva kezeli.
A weboldal látogatásával a Felhasználó kifejezetten nyilatkozik arról, hogy teljes mértékben elfogadja
az Adatkezelési tájékoztatóban rögzített feltételeket és tudomásul veszi, hogy a honlap használata
során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás önkéntes hozzájáruláson
alapul, részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok
kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt jogszabály közérdeken
alapuló célból elrendeli. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal
használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja
A weboldalt látogatók felhasználói szokásainak statisztikai elemzése a későbbi felhasználói élmény
növelése érdekében.

Adatkezelők megnevezése
Dr. Bene Fogászati Bt. (2536 Nyergesújfalu, Dózsa György utca 19., cégjegyzékszám:
11-06-004674, adószám: 23664458-1-11, centrumnaptar@gmail.com)
Cégnév: Tárhelypark Kft. Adószám: 23289903-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-322570

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat
az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés időtartama
A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a tárolt adatok. (Kivéve a számviteli bizonylatok esetében,
hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni
ezeket az adatokat.)

A kezelt adatok köre
A Szolgáltató hírlevelek küldése, űrlapok kitöltése és e-mail címek kezelése céljából kérhet
adatszolgáltatást.

A Weboldal használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP
címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen
adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a
felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a
Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetes oldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a
Weboldalra, és azokat is, amelyeket a Weboldalon látogatott, valamint a látogatás idejét és
időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja (egyedi
azonosítószám, dátumok, időpontok).

Cookie‐k (sütik) kezelése
Az adatkezeléssel a weboldalt látogató valamennyi Felhasználó érintett. Az adatkezelés célja a
Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés időtartama session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart,
HDidTrackUser cookie esetén 10 évig, SMF_SESSION cookie esetén 10 napig.

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak
feltétlenül szüksége van.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató.
A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok a Felhasználó
azonosítására nem alkalmasak. (A Google adatvédelmi elveiről további információ itt olvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/)
A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint
statisztikai célokra használja fel.

Adatbiztonság
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa
az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatokat megfelelő szervezési és biztonsági intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen
megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintettek jogai, jogorvoslat
Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező
adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a Szolgáltató a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hivatkozott jogszabályok:
évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: Infotv.)
évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(különösen a 6.§-a)
évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról